Register | Sign In
เกี่ยวกับเรา | Mobile version | ePaper edition
ติดต่อโฆษณา | ส่งข่าว/ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อสำนักข่าว
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
รวมช่องทีวีมุสลิม บรรจง yateem tv
white channel tmtv มุสลิม
ดูทีวีออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 ดูทีวีช่อง7
ดูทีวีช่อง9 ดูทีวีช่อง5
            
เลือกเวลาละหมาด
จังหวัด

หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | แวดวง กอท.  | ข่าวการเมือง  | มัตตาเฟ่  | เว็บบอร์ด  | ก้าวทันโลก  | มองเอเชีย  | ผู้หญิงนะคะ  | สุขภาพ  | ข่าวธุรกิจ  | ฮาลาลหะรอม  | คลิบ มุสลิมไทย โพสต์

  บทความดีๆ

จดทะเบียนสมรส เอกสาร จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ การจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ

เข้า Facebook สำนักข่าวมุสลิมไทย www.facebook.com/muslimthaiclub 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน

จดทะเบียนสมรส เอกสาร จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ การจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ

      ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรส

       การจดทะเบียนสมรส นอกจากกฏหมายจะถือว่า ชายหญิงคู่นั้น ได้เป็นสามีภริยากันตามกฏหมายแล้ว
ยังมีผลที่ตามมาอีกหลายประการ เช่น
      (๑) เป็นหลักประกันความมั่นคงได้ว่า ถ้าได้มีการจดทะเบียนแล้ว คู่สมรสอีกฝ่ายจะไปจดทะเบียนสมรส
            อีกไม่ได้ ถ้าฝ่าฝืนไปทำการจดทะเบียนเข้า ผลคือ การจดทะเบียนสมรส ครั้งนี้ กฏหมายถือว่า
            เป็น โมฆะ (ใช้ไม่ได้) ผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่ง จะแจ้งให้นายทะเบียนเพิกถอน หรือจะร้องขอ
            ให้ศาลพิพากษาก็ได้ นอกจากนี้ คู่สมรสฝ่ายที่ไปจดทะเบียนซ้อน มีความผิดฐานแจ้งความเท็จ

      (๒) ได้รับการลดหย่อนค่าภาษีเงินได้

      (๓) ในกรณีที่เป็นความผิดที่กระทำระหว่างสามีภรรยา เช่น สามี หรือภริยา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ลักทรัพย์
            ของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือในความผิดฐานอื่น เช่น ฉ้อโกง ยักยอก ทำให้เสียทรัพย์ หรือบุกรุก
            ซึ่งมีผลคือ สามีหรือภริยา นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฏหมาย

      (๔) ในเรื่องอำนาจในการดำเนินคดีอาญาแทน ถ้าสามีภริยาถูก ทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่
            สามารถฟ้องคดีได้เอง ภริยาหรือสามีที่ยังมีชีวิตอยู่ (ที่ได้จดทะเบียนตามกฏหมาย) สามารถ
            ร้องทุกข์ (แจ้งความ) ต่อตำรวจหรือฟ้องศาลแทนได้
            แต่อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นกรณีที่ผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วย
            นอกจากนี้ ในคดีหมื่นประมาทที่กระทำต่อสามีหรือภริยา ถ้าต่อมาสามีหรือภริยานั้นได้ตาย
            ก่อนร้องทุกข์ (แจ้งความ) ภริยาหรือสามีที่ยังมีขีวิตอยู่ก็ร้องทุกข์หรือ ฟ้องหมิ่นประมาทได้เอง
            เพราะกฏหมายให้ถือว่า เป็นผู้เสียหาย

      (๕) ถ้าคู่สมรสเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ ๑๗ ปีขึ้นไป เมื่อได้จดทะเบียนสมรสแล้ว กฏหมายถือว่า ผู้นั้นได้
            บรรลุนิติภาวะแล้ว และสามารถทำกิจการงานต่างๆ ได้เอง โดยไม่ต้องเป็นได้รับความยินยอม
            จากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง และแม้จะหย่ากันก่อนอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ก็ยังคงเป็น
            ผู้บรรลุนิติภาวะอยู่


การจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่

1. คู่สมรสอาจขอให้นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะประกอบพิธีสมรสไปจดทะเบียนสมรสยังสถานที่ดังกล่าวได้ โดยยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพร้อมแจ้งความประสงค์และรายละเอียด ชื่อตัว ชื่อสกุล ของคู่สมรส ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จะให้ไปจดทะเบียนและเพื่อความสะดวกควรจัดยานพาหนะรับ-ส่งด้วย

2. เสียค่าธรรมเนียม 200 บาท

3. สถานที่ติดต่อ หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเช่นเดียวกับการจดทะเบียนในสำนักงานทะเบียน

----------------------------

 

คลิกลิงค์ คำถาม ที่น่าสนใจจาก กรมการกงสุลLaughing

ชายและหญิงที่เป็นคนต่างชาติจะสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยได้หรือไม่ ?

ได้ หากจะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย แต่จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายของต่างประเทศหรือไม่ย่อมอยู่กับ    กฎหมายของประเทศนั้นเอง   2)  ไม่ได้ หากขอจดทะเบียนสมรสที่สอท./สกญ.ไทยในต่างประเทศ
 

·  ชายหญิงต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกันในประเทศไทย หากต้องการหย่าจะกระทำ ณ สถานทูตไทย ได้หรือไม่ ?

ได้
 

·  หากคนไทยด้วยกัน หรือคนไทยกับคนต่างชาติต้องการจดทะเบียนฯ ในต่างประเทศจะต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือตามกฎหมายต่างชาติ ?

จะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างชาติก็ได้ และหากจดตามกฎหมายต่างชาติแล้วก็จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทยด้วย สถานทูตจึงไม่จำต้องจดทะเบียนฯ ที่สถานทูตให้อีก
 

·  คนไทยสมรสกับคนต่างชาติตามกฎหมายของชาวต่างชาตินั้น หากจะหย่าสามารถจดทะเบียนหย่า ณ สถานทูตไทยได้หรือไม่ ?

 ไม่ได้ แม้ว่ากฎหมายไทยได้ยอมรับการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติตามแบบกฎหมายต่างชาติ แต่การจดทะเบียนฯ นั้นมิใช่การจดทะเบียนฯ ตามแบบกฎหมายไทย ดังนั้น การหย่าตามแบบกฎหมายไทยจึงกระทำไม่ได้
 

·  คนไทยสมรสกับคนต่างชาติตามกฎหมายของประเทศคู่สมรส หากต้องการให้บันทึกสถานะการสมรสของตนในประเทศไทยกระทำได้หรือไม่ ?

ได้ โดยนำทะเบียนสมรสไปรับรองและแปลตามระเบียบนิติกรณ์แล้วจึงนำไปขดจดทะเบียนสถานะแห่งครอบครัวที่เขต/อำเภอ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่
 

·  การจดทะเบียนสมรส หรือหย่าในต่างประเทศ คู่สมรส หรือคู่หย่า จะไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูต แต่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปมาระหว่างกันได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ เนื่องจากในการรับจดทะเบียนนั้น ผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนและพยานสองคน
 

·  การออกหนังสือรับรองความเป็นโสดสามารถกระทำได้หรือไม่ ?

ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดของมหาดไทยกำหนดให้สถานทูตออกหนังสือรับรองความเป็นโสดได้
 

·  หญิงไทยที่สมรสกับคนต่างชาติจะสามารถใช้ชื่อสกุลของตนเองเป็นชื่อรองได้หรือไม่ ?

ได้ (มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505)

 

----------------

 

การเตรียมเอกสารในการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

โดย www.siamviva.com

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาต

 

สำหรับท่านที่กำลังจะจดทะเบียนกับชาวต่างชาติ แต่ไม่รู้ว่าต้องดำเนินการหรือเตรียมเอกสารอย่างยังไรบ้าง ทาง siamviva.com ของเราขอแนะนำวิธี และขั้นตอนในการเตรียมดังนี้ค่ะ

1. ขอเอกสารใบรับรองโสดจากทางเขตหรืออำเภอ:ติดต่อกับทางสำนักงานเขต หรืออำเภอที่คุณสังกัดอยู่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านของคุณ สิ่งที่คุณต้องเตรียมไปด้วยสำหรับการขอเอกสารคือ

 • บัตรประชาชน
 • พยานจำนวน 2 ท่าน ในที่นี้ อาจจะเป็น คุณพ่อ คุณแม่ ญาติ พี่น้อง หรือเพื่อนสนิทก็ได้ค่ะ
จากนั้นทางหน่วยงานเค้าก็จะออกเอกสารรับรองความเป็นโสดให้คุณมา ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานค่ะ ไม่ถึงชั่วโมงก็ได้เอกสารแล้วค่ะ

2. นำเอกสารไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ: ขั้นตอนที่สอง คุณก็นำเอกสารใบรับรองโสดที่ได้มาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งคุณอาจจะให้ทางบริษัทหรือบุคคลที่เค้ารับจ้างแปล แปลให้ หรือคุณจะแปลเองก็ได้ค่ะ ไม่ยากเลย แต่ที่สำคัญการแปลเอกสารราชการนั้น จะต้องแปลทุกคำ และประโยคต่อประโยคทั้งหมด (เอกสารที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษเมื่อนำไปยื่นที่กระทรวงการต่างประเทศ ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำและประโยคที่ใช้เทียบกับภาษาไทยต้นฉบับว่าถูกต้อง หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องทางเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งคุณให้แก้ไขให้ถูกต้องในวันที่กำหนดให้ มารับเอกสาร) ถ้าท่านไม่ทราบว่าจะหาใครที่ไหนแปลให้ หน้ากระทรวงการต่างประเทศที่ท่านจะไปยื่นเอกสารก็จะมีคนมารับจ้างแปลให้ค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลากี่วัน ถ้าคุณพอมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร แนะนำให้แปลเองดีกว่าค่ะ ประหยัดได้ไปหลายบาททีเดียว

ตัวอย่าง การแปลเอกสารใบรับรองโสดเป็นภาษาอังกฤษ


( Translation )

No. 123/2552 XXX District Office
Street No XXX, XXX Rd,
XXX District, Bangkok, 11223
This is to certify that Mr./Miss XXX residing at House No. XXX, XXX Sub-district, XXX District, Bangkok, requested XXX District Office to issue a letter of marital status certification as an evidence to register marriage with a foreigner.
XXX District Office has duly examined marriage registration and inquired the witnesses, it appears that Mr./Miss XXX has never registered his marriage at the Registration office of XXX District .

Given on Month Day, Year


(Signed) – Signature –
(Name of Officer)
Position of Officer

Official Seal Affixed

Certified correct translation
(Translator name)
Date

3. นำเอกสารรับรองโสดทั้งไทย และอังกฤษไปให้กรมกงศุลกระทรวงต่างประเทศทำการรับรองให้ : ใน ขั้นตอนที่สาม ให้นำเอกสารรับรองโสดทั้งภาษาไทยและอังกฤษไปยื่นขอรับรองการแปลจากไทยเป็น อังกฤษที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ ชั้น 3 กรมกงศุลกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคือ

  1. ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
  2. ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ แต่ถ้าให้พ่อหรือแม่ยื่นให้ไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ แต่ให้คุณพ่อคุณแม่นำสูจิบัตรใบแสดงว่าเป็นพ่อแม่จริงเท่านั้นก็พอ
  5. ค่าธรรมเนียม ปกติ ฉบับละ 200 บาท (ใช้เวลา 2 วันทำการไม่นับ วันยื่น บริการด่วน ฉบับละ 400 บาท) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะนำเอกสารไปจดทะเบียนเพราะบาง ประเทศต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมากกว่า 200 บาท
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการยื่นคำร้องขอรับรองเอกสารได้ที่ http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=95


ที่ตั้ง กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมกงศุลกระทรวงต่างประเทศ
  กองสัญชาติและนิติกรณ์ ชั้น 3
  เลขที่ 123 อาคารกรมการกงสุล
  ถนนแจ้งวัฒนะ
  แขวงทุ่งห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ 0-2575-1056-59
  โทรสาร 0-2575-1054

4. นำเอกสารภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง จากกระทรวงต่างประเทศไปยื่นที่สถานทูตของประเทศที่ท่านจะจดทะเบียน (สถานทูตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย): ขั้นตอนที่สี่นี้ จะใช้แค่บางประเทศเท่านั้น เช่นประเทศจีน โดยนำเอกสารรับรองโสดที่เป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงต่าง ประเทศแล้วจากขั้นตอนที่สาม ไปทำการยื่นขอคำร้องเพื่อให้ทางสถานทูตของประเทศที่เราจะจดทะเบียน (ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย) ทำการรับรองให้ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน เอกสารที่ต้องเตรียมหลักๆได้แก่

  1. ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. ค่าธรรมเนียม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานฑูตของแต่ละประเทศเรียบเรียงโดย: สยามวีว่าดอทคอม (siamviva.com)
ขอบคุณรูปภาพ: www.province.prd.go.th
tags:
สมรส
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกันนี้

ข่าววันนี้
ดูทั้งหมด   

บทความดีๆ
ดูทั้งหมด   
ติดต่อ มุสลิมไทย โพสต์ | ระบบช่วยเหลือ | สมัครสมาชิก | ฟรีดาวน์โหลด | ฟังวิทยุออนไลน์
ถ่ายทอดสดจากมัสยิดอัลฮะรอม มักกะฮ์ Link 1, Link 2 | ถ่ายทอดสดจากมัสยิดนาบาวี มาดีนะห์ Link 1, Link 2
MNet Solution | นโยบายสำนักข่าว | เงื่อนไขการบริการ | ติดต่อลงโฆษณา
แผนผังเว็บไซต์ | เพิ่มความเร็วการเข้าเว็บ | อัพเกรดบราวเซอร์
Follow MTP On:  Facebook |  RSS |  Mobile
Copyrights © 2011 www.muslimthaipost.com All Rights Reserved | www.muslimthai.com | Hosting by